Tietoturva- uusia haasteita Pohjan Viestikillan koulutustoimintaan. Historiikki

Pohjan Viestikilta ry:n koulutusorganisaatio on jo pitkään miettinyt miten kiltamme pystyisi entistä paremmin palvelemaan jäsenistöään ja yhteistyökumppaneitaan muuttuneessa ja laajentuneessa viestin ja tietoliikenteen kentässä.

Keväällä 1999 käydyssä killan toimintojen kehittämisseminaarissa päätettiin perustaa työryhmä kehittämään uuden teknologian haasteisiin vastaavaa koulutustoimintaa killan toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi. Työryhmään kuuluivat Oulun Puhelin Oy:n toimitusjohtaja Risto Siivola, Kajaanin Puhelinosuuskunnan toimitusjohtaja Pauli Korpi-Tassi, Oulun Yliopiston tietoturvaspesialisti professori Jorma Kajava, Pohjoisen Maanpuolustusalueen tietoliikennepäällikkö Simo Alho ja killan puheenjohtaja Juhani Peltoluoma. Työryhmä aloitti työnsä kehittämisseminaarissa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Jo ensimmäisessä suunnitteluryhmän kokouksessa päädyttiin ratkaisuun, joka tähtäsi tietoturvakoulutuksen ottamisesta killan koulutustoiminnan osaksi. Kevään mittaan syntyikin selvä suunnitelma ensimmäisen kokeiluluontoisen tietoturvaseminaarin järjestämisestä Oulussa 22.10.1999.

Lähtökohta seminaarille oli yrityksille suunnattu ajankohtaiskatsaus tietoturvaan. Samalla määritettiin seminaarin kokonaisuutta seuraavasti. Luentojen tulee käsitellä tietoturvaan liittyviä asioita hyvin laajasti ja monelta näkökannalta. Yritysten riippuvuus tietotekniikan häiriöttömästä toiminnasta tulee entisestään kasvamaan verkostoitumisen lisääntyessä, tietoliikenteen kasvaessa nopeasti ja tietoverkkojen avautuessa maailmanlaajuisesti. Tietoriskien hallinta edellyttää yrityksiltä määrätietoista varautumista aukkokohtien havaitsemiseksi ja poistamiseksi. Lisää vaatimuksia syntyy, kun varaudutaan mahdollisiin poikkeusolosuhteisiin.

Näiden periaatteiden mukaisesti muokattiin seminaariin ohjelma ja valittiin seminaariin luennoitsijat, jotka edustivat mahdollisimman laaja-alaisesti työryhmän asettamien kysymysten asiantuntemusta.

Yhteistyökumppanimme Oulun Puhelin Oy tuki hankettamme antamalla käyttöömme tilat seminaarin pitopaikaksi. Luentotilojen lisäksi saimme käyttää henkilöstöravintolan edullisia ja laadukkaita palveluja, mikä omalta osaltaan helpotti kokonaisjärjestelyjä.

Suunnitteluryhmä rajasi osallistujien määrä tilojen kapasiteetin mukaisesti 50:ksi henkilöksi, joista 40 yritysten edustajaa ja 10 killan toiminnassa ansioitunutta stipendiaattia.

Yhteenveto seminaarista

Oulun Puhelin Oy:n auditoriossa pidetty tietoturvaseminaari onnistui kaikilta osa-alueiltaan hyvin. Seminaariin osallistui kaikkiaan 56 henkilöä, mikä tilojen rajallisuuden vuoksi oli erittäin sopiva määrä.

Seminaarin ohjelma oli suunniteltu siten, että se kattoi erilaisten yritysten tietoturvatarpeita. Itse seminaarin toteutuksessa lähdimme liikkeelle alan perustermistöstä ja käsitteistä. Seuraavaksi esitimme tietoturvan hallintaa yrityksen johdon näkökulmasta. Verkot ovat laajentuneet globaaleiksi, samoin niihin liittyvät uhkat ja riskit. Keskeinen kysymys on, kuinka turvaamme langattoman tietoliikenteen. Jotta voisimme turvata tämän, meidän pitää ymmärtää langallisten ratkaisujen turvaaminen ja soveltaa sitä osana uutta kokonaisuutta. Ne asiat, mitkä olivat aikaisemmin oleellisia informaatio-sodankäynnissä, ovat tulleet keskeisiksi myös teollisuusvakoilussa ja muissa tietoturvaa loukkaavissa toimenpiteissä. Nykyaikainen työskentelyalusta niin yrityksissä kuin kotitalouksissakin on vähitellen yhä vahvemmin Internetiin sidottu, mutta vastuu Internet -toimintojen turvallisuudesta ei kuulu selkeästi kenellekään. Juuri tässä on tilanne, jonka vuoksi tulemme tarvitsemaan tieturvaa tukevia ratkaisuja yhä enemmän. Kansalaisten luottamus Internet -pohjaisiin ratkaisuihin tulee olemaan lähiaikojen tärkein kysymys kaiken elektronisen liiketoiminnan ja elektronisen julkisen asioinnin perusta.

Luennoitsijat olivat paneutuneet valittuihin aiheisiin hyvin ja luentojen pohjalta osallistujat saivat monipuolista ja ajankohtaista tietoa tietoturvasta ja sen haasteista. Ajankohtaisuutensa vuoksi tietoturva ja siihen liittyvät ratkaisut innostivat seminaarin osallistujia lukuisiin kysymyksiin, joilla saatiin lisätietoa yksityiskohtaisiin ongelmiin.

Jo seminaarin aikana, sekä esi- ja luentomateriaalin yhteydessä jaetun palautelomakkeen mukaan myös seminaarin osallistujat kokivat seminaarin onnistuneeksi. Koska tietoturvakenttä on kokonaisuutenaan hyvin laaja, tulemme seuraavissa seminaareissa keskittymään kapeimpiin osa-alueisiin. Siksi toimintaa suunnitteleva työryhmä onkin käynnistänyt seuraavan seminaarin suunnittelun saamiemme palautteiden ja esitettyjen toiveiden pohjalta.

Kevään 2000 seminaari

Huom !! Työryhmä ottaa mielellään vastaan kaikki seminaarin kehittämisvinkit, joita voitte esittää killan palautelomakkeella Internet-sivuillamme.

Kiitämme kaikkia seminaarimme toteuttamiseen osallistuneita henkilöitä hienosta työstä, sekä seminaariin osallistuneita henkilöitä aktiivisesta osallistumisesta. Tietoturvan kehittäminen on työtä koko yhteiskuntamme parhaaksi, siksi kutsumme Teidät kaikki jatkossakin mukaan yhteiseen työhömme.

Pohjan Viestikilta ry.

Pohjan Viestikilta ry | Ketarakuja 1 A 7, 90650 OULU | (0)8 530 2778 (puheenjohtaja)